Andy's Blog » linux mv 覆盖, linux mv, linux 覆盖文件, mv, mv 覆盖, linux 移动并覆盖, linux 移动覆盖, linux 移动文件夹覆盖, linux mv 覆盖 不提示 » Linux 复制、移动覆盖文件不提示

Linux 复制、移动覆盖文件不提示

# vi ~/.bashrc

如果你看到如下内容,以下命令都会用别名执行了,就是说自动加了 -i 参数

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

为了让复制和移动大量文件去覆盖目标时,不会产生一个个的提示,命令应该这样写

# \cp -rf /home/21andy.com/* /www/21andy.com/

注意 cp 命令前加了 \ ,意思是不让它用~/.bashrc里的别名运行,即 -i 参数

Incoming search terms:

Tags: linux, 别名, 覆盖

本文地址: http://blog.21andy.com/20100408/1809.html